Terminologický slovník

(slovník není zdaleka vyčerpávající a týká se pouze odborných pojmů užívaných na těchto stránkách)

 

A

ACR - zkratka pro kongo červeň rozpuštěnou v roztoku čpavku (Ammonia + Congo Red); barvivo užívané při mikroskopii

agg. - z latinského "aggregate" ve významu "agregát", "okruh"; nedostatečně prozkoumaná skupina obtížně rozlišitelných taxonů

aluvium - naplaveniny, usazeniny anorganického, případně i organického původu podél potoka či řeky

amyloidní - obsahující škrob (barvící se modře až modročerně použitím roztoku jódu)

anamorfní stádium (anamorfa) - stádium vývoje houbového organismu, při kterém tvoří nepohlavní výtrusy (nejčastěji konidie)

antrakofilní - vázaný na spáleniště

askomycety (vřeckovýtrusé houby) - houbové organismy, které tvoří výtrusy uvnitř buňky nazývané vřecko (ascus či askus)

auct. - z latinského "auctorum"; zkratka vyjadřující skutečnost, že dané jméno je používáno ve významu, jak bylo chápáno následnými (někdy i mnoha) autory, nikoli ve významu, jenž stanovil původní autor

 

B

basionym - latinské jméno, pod kterým byl taxon poprvé platně popsán

bazické - zásadité

bazidiomycety (stopkovýtrusé houby) - houbové organismy, které tvoří výtrusy na stopkách připojených k buňkám nazývaným bazidie

biotop - stanoviště, nejmenší přírodní životní prostor, na němž organismus žije

bryoparazit - organismus parazitující na mechu

 

C

cf. - z latinského "confer" ve významu "srovnej s ..." nebo "viz též ..."; užívá se u jména nálezu, který připomíná některý známý druh, ale určení není jisté

cystida - sterilní buňka v hymeniu nebo na povrchu plodnice bazidiomycetů; tvar, velikost atd. cystid jsou často důležitými znaky při určování jednotlivých druhů hub

 

D

detrit - též opad; vrstva fragmentů odumřelé organické hmoty (listí, jehličí, větviček, rozpadlého dřeva apod.) v různém stádiu rozkladu

 

E

eutrofizované - obohacené o živné látky, především dusík a fosfor

ex situ - mimo původní místo

 

F

fluviální - vzniklý činností vodního toku (např. usazeniny)

fruktifikace - tvorba plodnic

fungikolní - žijící na plodnicích hub

 

H

humózní - obsahující větší množství humusu

humus - souhrn více či méně rozložených organických látek v půdě a na jejím povrchu

hyfa - houbové vlákno; síť těchto vláken tvoří vlastní "tělo" houbového organismu

hymenium - výtrusorodá vrstva pokrývající hymenofor

hymenofor - část plodnice, na které se tvoří výtrusy (např. rourky, lupeny apod.)

 

Ch

cheilocystidy - cystidy nacházející se na ostří lupenu

 

I

imperfektní stadium - viz anamorfní stádium

Incertae sedis - nejasné zařazení; užívá se, není-li známa příslušná taxonomická skupina

indikátor - ukazatel

inkrustace - prostoupení stěny houbového vlákna anorganickými látkami, které se na povrchu hyf ukládají v podobě krystalů

intravilán - zastavěná část města či obce

 

K

konidie - nepohlavní výtrus, který se tvoří rozdělením existujících buněk přehrádkami nebo vypučením a následným odškrcením od hyfy

koprofilní - rostoucí na zvířecím trusu nebo na hnoji

 

L

LACB - zkratka pro směs bavlníkové modři a kyseliny mléčné (Lactic Acid + Cotton Blue); barvivo užívané při mikroskopii

lignikolní - žijící na dřevě a dřevních zbytcích

 

M

makromycety - houby tvořící nápadné, pouhým okem pozorovatelné plodnice (obvykle chápano od velikosti 2 mm)

Me - zprůměrované hodnoty délky a šířky výtrusů (např. 10.3 × 8.7 µm)

Melzerovo činidlo (MLZ) - roztok chloralhydrátu ve vodě s příměsí jodidu draselného a jódu; sestavil jej a do praxe zavedl český mykolog Václav Melzer (1878–1968), používá se pro zjištění amyloidity mikroskopických struktur

mediteránní - středomořský

muriformní - tvarem nebo vnitřním uspořádáním připomínající zeď postavenou z cihel

mykofil - člověk zajímající se o říši hub, obvykle samouk, bez teoretického vzdělání přírodovědného směru

mykoflora (mykobiota) - část živé přírody tvořená houbami

mykorhiza - vzájemně výhodné soužití hub a rostlin, kdy se vlákna podhoubí napojí na kořeny rostlin

 

N

nitrofilní - vyžadující vyšší množství dusíku v půdě

niva - plošší dno údolí okolo vodního toku

 

O

orth. var. - z latinského "orthographia varia" ve významu "jiná pravopisná varianta"; zápis s pravopisnou chybou nebo překlepem

 

P

parafýza - sterilní vláknitý element v hymeniu vřeckovýtrusých hub

parazitismus - soužití organismů, kdy jeden žije na úkor druhého

patogenní - choroboplodný

perfektní stadium - viz teleomorfní stádium

 

Q

Qe - zprůměrovaná hodnota poměru délky výtrusů k jejich šířce (např. u kulovitých výtrusů má hodnotu 1.0)

 

R

ruderalizované stanoviště - člověkem silně ovlivněné a následně opuštěné stanoviště

 

S

saprofyt, saprotrof - organismus žijící na odumřelých organických zbytcích; též hniložijný organismus

separát - samostatný tisk či elektronická verze článku publikovaného v odborném časopisu

sklerocium - tuhý až tvrdý útvar, který je tvořen hustě spletenými hyfami a někdy i přeměněným pletivem hostitele a z něhož vyrůstají plodnice; slouží některým houbám k přečkání období nepříznivých životních podmínek

s. l. = sensu lato - latinský výraz, který označuje, že uváděný taxon je chápán v širším smyslu; opak je vyjádřen výrazem sensu stricto (s. str.)

soc. - z latinského "socius/socii" ve významu "spolu s ..."; společný výskyt na témže stanovišti či substrátu

sterilní - netvořící výtrusy, neplodný, nesloužící k rozmnožování

stroma - zpravidla tvrdý útvar složený z hustě spletených houbových vláken; uvnitř nebo na jeho povrchu se vytvářejí drobné plodnice

sukcese - posloupnost změn živých společenstev na určitém území

symbioza - vzájemně oboustranně výhodné soužití organismů

syn. = synonymum - jiné jméno, které je pro druh užíváno, avšak z hlediska priority není platné, popř. není některými autory uznáváno

synantropie - výskyt v blízkosti lidských sídel, využívání změn prostředí způsobených člověkem

 

T

taxon - kategorie v systematickém třídění organismů

teleomorfní stádium (teleomorfa) - vývojové stádium houby, kdy se tvoří pohlavní rozmnožovací orgány a na nich či v nich pohlavní výtrusy

terestrický - pozemní, rostoucí v půdě

trofismus - způsob výživy (u hub mykorhiza nebo saprofytismus nebo parazitismus)

 

X

xerotermní - suchomilný a teplomilný